Условия за ползване

Чл. 1. Настоящите Условия за ползване на интернет страницата www.cultofpleasureandpain.com (наричана за краткост по-долу „Страницата“ или „Сайта“) и предлаганите чрез него услуги (оттук насетне в настоящия документ наричани „Условията“) уреждат отношенията между АЕ Студиос ООД и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Потребител“), което ползва интернет страницата www.cultofpleasureandpain.com и/или услугите, предоставяни чрез нея.

 

Чл. 2. Потребителите по смисъла на настоящите Условия са:
(1) Регистрирани - Потребители, които се регистрират на Страницата чрез въвеждане на потребителско име и парола.
(2) Нерегистрирани - Потребители, които посещават Страницата без да извършват регистрация.

 

 

Чл. 3. Настоящите правила са публикувани на Страницата и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в нея. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Условия.

 

 

Чл. 4. Само Потребители, които са извършили валидна регистрация на Страницата, могат да ползват в пълнота услугите, предоставяни чрез нея.

 

 

Чл. 5. При ползване на услуги, при които се осъществява публикуване на съобщения или друг вид съдържание на Страницата е забранено нарушаването на авторски и сродни права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.

 

 

Чл. 6. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите услуги на Страницата, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение на електронен адрес (имейл) office@cultofpleasureandpain.com.

 

 

Чл. 7. АЕ Студиос ООД се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

 

 

Чл. 8. В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и/или при поискване от компетентните органи на Република България, АЕ Студиос ООД има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

 

 

Чл. 9. АЕ Студиос ООД не отговаря пред Потребителя за:
(1) загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез интернет страници и самата Страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват услугите на Сайта;
(2) неспособност на Потребителя да ползва определена услуга или функционалност;
(3) претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползването на Страницата и/или услугите, предлагани от нея.

 

 

Чл. 10. Регистрациите на Потребители, които последните 6 (шест) календарни месеца не са влизали с потребителското си име в Страницата могат да бъдат заличавани. Потребителите със заличени регистрации имат право по всяко време да се регистрират отново, спазвайки съответната процедура.

 

 

Чл. 11. АЕ Студиос ООД не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, регистриран Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на услугите, предоставяни на Страницата.

 

 

Чл. 12. АЕ Студиос ООД си запазва правото едностранно да променя настоящите Условия, както и структурата на Страницата, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

 

 

Чл. 13. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

 

 

Чл. 14. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.