Общи условия

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат реда на участие в Играта и използването на услугите, предоставяни от АЕ Студиос ООД.

Чл. 2. Настоящите Общи условия за участие в Играта и ползване на услугите, предоставяни от АЕ Студиос ООД („Общите Условия”) представляват условията на договора между АЕ Студиос ООД и участниците в Играта. Правилата за лични данни и поверителност, достъпни на адрес https://www.cultofpleasureandpain.com/lichni-danni-i-poveritelnost са неразделна част от настоящите Общи условия.

Чл. 3. За целите на тези Общи условия, „Играта“ означава отборна игра на живо с решаване на поредица от загадки и пъзели, която е създадена и организирана от АЕ Студиос ООД в Стаята. „Стаята“ е помещението/помещенията, в които се провежда Играта, находящи се в Република България, гр. София, ул. Георги Бенковски № 40, етаж последен. Участниците в Играта се помещават в Стаята за времетраенето на играта и необходимия период за инструктаж преди нейното започване и необходимото време за напускане, след нейното приключване. Целта е да намерят изхода от Стаята, като открият скритите предмети и разрешат поредицата от загадки. В Играта могат да участват отбори от двама до четирима души. Продължителността на Играта е шестдесет и девет минути.

Чл. 4. Участниците се считат за обвързани от тези Общи условия и се задължават да ги спазват, считано от момента, в който участникът подпише „Декларацията за участие и запознаване с Общите условия” („Декларацията“) преди началото на Играта. С подписването на декларацията, всеки участник декларира, че е запознат с тези Общи условия и се задължава безусловно да ги спазва.

Чл. 5. (1) АЕ Студиос ООД има право по всяко време едностранно да променя тези Общи условия, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Общи условия на уебсайта (на настоящия URL). АЕ Студиос ООД не е длъжно да информира потенциалните участници по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Общи условия на цитирания уебсайт.
(2) Ако Общите условия бъдат изменени след като участник е подписал Декларацията, в отношенията му с АЕ Студиос ООД важат Общите условия във вида, в който те са били при подписване на Декларацията.
(3) Всеки участник се задължава да спазва разпоредбите на тези Общи Условия. Спазването им е условие за участието му в Играта.

Чл. 6. Цената на играта се определя от броя участници и е както следва:
(1) Цена за двама участници: 80 (осемдесет) лева
Цена за трима участници: 100 (сто) лева
Цена за четирима участници: 115 (сто и петнадесет) лева
(2) Всички цени са крайни, в български лева с включен, ДДС

Чл. 7. В Играта не се допускат по-малко от двама и повече от четирима участници.

Чл. 8. В Играта не се допускат лица под 18 (осемнадесет) години.

Чл. 9. Документите за самоличност на всеки участник в Играта могат да бъдат изискани и проверени от оператора на Стаята при необходимост да се увери във възрастта на участника. Ние не копираме Ваши документи за самоличност, нито записваме техни реквизити.

Чл. 10. В Играта не се допускат участници, които са във видимо нетрезво или упоено състояние, както и участници, които проявяват агресия.

Чл. 11. В Играта не се допуска внасянето и употребата на оръжия, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия, други общоопасни средства, наркотични и упойващи вещества и всякакви други забранени за употреба и/или опасни за здравето и живота на посетителите вещества.

Чл. 12. В играта не се допускат домашни любимци.

Чл. 13. Всяко лице участва в Играта на собствена отговорност и на свой риск. Всеки участник също така носи отговорност за своите лични вещи и багаж. АЕ Студиос ООД не носи отговорност за изгубени, откраднати или повредени лични вещи и багаж на участниците в Играта.

Чл. 14. Ако дадено лице страда от заболявания, които се активират или обострят вследствие на тесни и тъмни пространства, заключени пространства, необичайно силна или слаба светлина, внезапна светлина или звук, монотонен шум и други подобни, или страда от астма или клаустрофобия, епилепсия, сърдечни заболявания, или е в състояние на бременност, участието му в Играта не е препоръчително и е изцяло на негова отговорност.

Чл. 15. АЕ Студиос ООД не събира, обработва, използва или съхранява лични данни на участниците. Повече информация относно личните данни може да бъде открита в „Правилата за лични данни и поверителност”, предоставени на уебсайта.

Чл. 16. Загадките, включително, но не само техния външен вид, дизайн, модел, компоненти, елементи, принципи на действие и последователност на действие, сюжетът, предметите, механизмите, устройствата, обзавеждането, оборудването и интериорните решения в Стаята са обект на авторско право. В Стаята се забранява използването на фотоапарати, видеокамери, мобилни телефони, всякакви други мобилни устройства с възможности за заснемане и запис или предаване на образ и звук, лаптопи, както и всякакви други записващи, заснемащи или излъчващи устройства.

Чл. 17. Лицата, които не спазват или не отговарят на настоящите Общи условия, ще бъдат помолени да напуснат Стаята, независимо дали са си направили вече резервация или са заплатили пълно участие и независимо дали Играта вече е започнала. Ако откажат да напуснат района на Стаята доброволно, лицата ще бъдат отстранени принудително от повиканите полицейски органи по предвидения за това ред. В случаите по този член АЕ Студиос ООД не дължи на напусналите или отстранени лица възстановяване на платената цена за Играта, както и каквото и да е обезщетение.

Чл. 18. Без да се засяга приложимостта на императивните разпоредби на закона, отговорността на АЕ Студиос ООД за вреди, свързани с или произтичащи от предлаганите от дружеството услуги, включително вреди, причинени от дружеството при, по повод или във връзка с организирането и провеждането на Играта в Стаята, се ограничава до отговорност за умисъл и груба небрежност, а в имуществено отношение – до цената, платена от участниците за съответните услуги (напр. такса за резервация на Стаята, цена за Игра).

Чл. 19. АЕ Студиос ООД не носи никаква лична или имуществена отговорност за вреди, причинени на участниците в Играта, вследствие от неправилно използване на Играта и загадките в нея или неспазване на настоящите Общи Условия.

Чл. 20. АЕ Студиос ООД не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, както и при други обстоятелства, които не са под контрола на дружеството или които дружеството не е могло да предвиди или предотврати, и които възпрепятстват провеждането на Игра или я прекъсват (напр. природни бедствия, влошена метеорологична обстановка, стачни действия, военно положение или размирици, законодателни промени или актове на органи на власт, проблеми с достъп до Интернет, прекъсване на електрозахранването или подобни).

Чл. 21. За решаването на загадките не е нужна физическа сила, нито прилагане на силен натиск, опън или други подобни действия. Всеки участник в Играта следва да опазва целостта и да не чупи, поврежда, отнема или по друг начин вреди на елементите на Играта. Под „елементи на Играта“ се разбират всякакви части от интериора и екстериора на Стаята, загадките и пъзелите в Стаята и всички други вещи, материали, предмети, механизми, устройства, оборудване и обзавеждане, находящи се в Стаята.

Чл. 22. АЕ Студиос ООД има право да предяви финансови и други претенции към участниците в Играта за нарушаване на тези Общи условия. АЕ Студиос ООД има право също така да предяви финансови и други претенции към участниците в Играта за всякакви вреди (претърпени загуби и пропуснати ползи) в резултат на неправилно използване на елементи на Играта или в резултат на счупени, повредени, изгубени или откраднати елементи на Играта. Участниците в Играта, които са причинили тези вреди, или са способствали пряко или косвено същите да настъпят, дължат обезщетение на АЕ Студиос ООД. Участниците разбират и се съгласяват, че вредите на АЕ Студиос ООД могат да се изразят не само в разходи за възстановяване на счупения, повреден, откраднат или липсващ елемент, но и в преустановяване на работата на Стаята за неопределен период от време, в невъзможност за осъществяване на резервации или в провалени резервации или Игри на следващи участници, в заплащане на компенсации за такива провалени резервации или Игри и други подобни.

Чл. 23. При устно или писмено съгласие на участниците в Играта, операторът на Стаята или друго лице от екипа на АЕ Студиос ООД може да ги фотографира или запише на аудио/видео запис. Фотографиите, видеозаписите и аудиозаписите са собственост на АЕ Студиос ООД и могат да бъдат използвани от дружеството за рекламни, маркетингови и промоционални цели, включително, но не само, като бъдат копирани, възпроизвеждани, съхранявани, модифицирани, разгласени публично, публикувани и разпространявани във всякакви форми, на всякакви носители и във всякаква среда, без ограничение във време или територия, включително, но не само в печатни материали, Фейсбук, други социални мрежи, на уебсайта www.cultofpleasureandpain.com, в Интернет пространството и др., без АЕ Студиос ООД да дължи каквото и да е възнаграждение или компенсация на заснетите или записани лица. Правата на собственост и правата на интелектуална собственост върху тези фотографии, видеозаписи и аудиозаписи принадлежат изцяло на АЕ Студиос ООД.